Vooraf

Zoals elke andere school hebben wij als Sint‐Theresiacollege de basisopdracht om onze leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen en hen te begeleiden in hun persoonlijkheidsontwikkeling en groei tot evenwichtige jongvolwassenen. Naast deze basisopdracht zet het Sint‐Theresiacollege in op 3 eigen STK accenten.

Download onze visietekst

Talenten en passies ontdekken en ontplooien
 • Wij geloven dat elke leerling talenten heeft, dat elke leerling passies heeft die hem/haar energie geven.  Het is onze missie om leerlingen deze talenten en passies te laten ontdekken.  Wij dagen onze leerlingen uit om op ontdekking te gaan, om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen tot competenties.
 • Wij zetten daarbij in op diversiteit en differentiatie in leermethode en leerinhouden.  Wij geven ruimte aan een aanpak die inspeelt op individuele talenten en bieden individuele begeleiding waar dit kan.
 • We dagen onze leerlingen eveneens uit om het beste uit zichzelf te halen, meer zelfs, om hun talentgrenzen te verleggen.   We doen hen zin krijgen in leren en in groeien.  Dit maakt dat we van onze leerlingen regelmatige inzet, werkkracht en doorzettingsvermogen verwachten.
 • Om dit te realiseren zetten we in op een ontwikkelingsaanpak , waarin creativiteit, experimenteren, nieuwe technologie, open feedback en zelfreflectie basiskenmerken zijn. Op het vlak van pedagogiek en didactiek zijn we toekomstgericht  en (mogelijks ook) voorloper.
 • Onze leerkrachten bezitten een groot potentieel, zowel in hun vakgebied, op didactisch als op pedagogisch vlak.  En wij investeren permanent om dit niveau te behouden via begeleiding, coaching, samenwerking en verdere professionalisering (o.a. nascholing).
Thuis in de wereld
 • Wij helpen onze leerlingen uit te groeien tot zelfzekere, geëngageerde en waarden‐volle wereldburgers met een onderzoekende en kritische geest, maar ook met een open, veelkleurig, verdraagzaam en genuanceerd wereld‐ en mensbeeld.  
 • Wij leren hen omgaan met een veelheid aan informatie, een veelheid aan meningen en overtuigingen.  En wij helpen onze leerlingen deze massa aan informatie te interpreteren, doordacht eigen keuzes te maken en bewust in de wereld te staan.
 • Wij brengen de wereld naar en in onze school.  En omgekeerd : wij brengen onze leerlingen in de wereld.  Wij stimuleren onze leerlingen tot sociaal engagement.
 • We zijn ook letterlijk een open school in een groene omgeving, met oog voor cultuur, sport, duurzaamheid en ecologie, waar alle leerlingen, ouders , leerkrachten en medewerkers welkom zijn.  
Onze waarden : de waarden van de Assumptionisten
 • Wij zijn een Christelijke school; de Christelijke waarden en de waarden van de Assumptionisten in het bijzonder vormen onze gids en onze leidraad.
 • Wij zijn een open school, waar leerlingen, ouders, leerkrachten, medewerkers, en alle andere partners welkom zijn.   We geloven in en (be)leven volgens een grote openheid en diep respect voor andere overtuigingen, meningen, culturen, visies, dromen, …
 • Wij zijn één familie, waar ieder zich met zijn eigenheid, talenten, mogelijkheden aanvaard mag voelen.   
 • We werken aan het totaal welbevinden  van iedere jongere op onze school. We geven veel kansen aan onze leerlingen en ondersteunen ze, ook als het moeilijk gaat.   
 • Wij geloven in samen werken en samenwerken.  Wij geloven in sterke partnerships en participatie, en verwelkomen, stimuleren en ondersteunen samenwerking met de diverse overleg‐ en participatie‐organen.